Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ Představenstvo obchodní společnosti TOTAL SERVICE a.s., oznamuje svým akcionářům, že valná hromada Společnosti rozhodla dne 31. 7. 2018 o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie.
Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE

VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ

Představenstvo obchodní společnosti TOTAL SERVICE a.s., IČ: 25618067, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 23580 (dále jen „Společnost“) oznamuje svým akcionářům, že valná hromada Společnosti rozhodla dne 31. července 2018 o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie. Důvodem takového rozhodnutí je zákonný požadavek vycházející ze zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který v ustanovení § 48 odst. 7 stanoví požadavek, aby uchazeč o veřejnou zakázku, mající formu akciové společnosti, měl vydány výlučně zaknihované akcie. Bez schválení této změny by Společnost nebyla způsobilá účastnit se veřejných zakázek.

V souvislosti s výše uvedeným představenstvo Společnosti vyzývá všechny akcionáře Společnosti, aby odevzdali Společnosti své listinné akcie, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí, jelikož tyto budou nahrazeny zaknihovanými akciemi. Odevzdávání akcií bude probíhat v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 16.00 hod, přičemž o odevzdání akcií bude vyhotoven a podepsán předávací protokol.

Každý akcionář si za účelem zaevidování jeho zaknihovaných akcií musí zřídit majetkový účet u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů.

Při odevzdání akcií je třeba:

(i) předložit platné originály listinných akcií vydaných Společností;

(ii) předložit platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho řádně zmocněného zástupce;

(iii) pokud je akcionář právnickou osobou, pak předložit originál či ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného veřejného registru, v němž je akcionář zapsán (ne staršího tří měsíců);

(iv) sdělit číslo majetkového účtu akcionáře zřízeného u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, na který budou pak pro akcionáře zaknihované akcie zaevidovány;

(v) pokud je akcionář zastoupen třetí osobou, pak předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, která bude zmocněnce výslovně opravňovat k předání stávajících listinných akcií Společnosti, jakož i ke sdělení čísla majetkového účtu akcionáře u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a provedení všech úkonů s tím souvisejících.

Bude-li akcionář v prodlení s odevzdáním svých listinných akcií Společnosti a nebudou-li akcie odevzdány ani ve stanovené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost tyto akcie za neplatné.

představenstvo společnosti TOTAL SERVICE a.s.

Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Máme řešení pro veřejný i komerční sektor

-
Plánujeme váš rozvoj ICT
-
Nastavíme ICT rozpočet
-
24/7 dostupnost a zastupitelnost
-
Nepřetržitá podpora L1–L3

Kontaktujte nás

Zanechte nám kontakt a krátkou informaci o tom, co právě řešíte, a my se s vámi spojíme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, ozvěte se nám na telefonní číslo (+420) 270 002 811 nebo poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice
-

Recepce:
(+420) 270 002 811

Hot-line 24/7/365
(+420) 270 002 800