Informace
o zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů našich klientů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Rádi bychom Vás, jako klienta společnosti TOTAL SERVICE a.s. (dále jen „TOTAL SERVICE“), informovali o podrobnostech zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
Ochrana osobních údajů

Jaké informace zde naleznete?

  1. Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů
  2. Rozsah zpracování – osobní údaje
  3. Účely zpracování
  4. Zákonnost zpracování – právní tituly
  5. Příjemci osobních údajů
  6. Doba uchování
  7. Vaše práva
  8. Způsob uplatnění práv
  9. Okolnosti neposkytnutí osobních údajů

 
1 Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název subjektu: TOTAL SERVICE a.s.
IČO: 25618067
Adresa: U Uranie 954/18 Holešovice, 170 00 Praha 7
Telefonní číslo: +420 270 002 811
ID datové schránky: zcq7wsh
E-mailová adresa: helpdesk.totalservice.cz

 

2 Rozsah zpracování – zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které od Vás získáme jejich vyplněním na webu správce pro účely Vašeho pozdějšího kontaktování. Přitom se jedná o následující osobní údaje:
✔️ jméno, příjmení
✔️ emailová adresa
✔️ telefonní číslo 


3 Účely zpracování

Účely zpracování se rozumí důvody, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Vaše výše uvedené osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:
 
a) sjednání schůzky či zodpovězení dotazu
b) objednávka služeb
 
Za jinými účely Vaše osobní údaje nezpracováváme. Nepoužíváme je k marketingu, ani nad nimi nejsou prováděny další operace zpracování, jako profilování či automatizované rozhodování apod. 


4 Zákonnost zpracování – právní tituly

Zpracování osobních údajů probíhá vždy na základě právního titulu. Bez právního titulu Vaše osobní údaje nezpracováváme.
Zpracování osobních údajů za účely vymezenými výše je nezbytné pro jednání před uzavřením smlouvy a následně pro případné uzavření smlouvy.

 
5 Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo společnost správce. V ojedinělých případech mohou být předány osobám, které vykonávají činnosti pro správce na základě smluvního vztahu obdobného s pracovním poměrem. V takovém případě je těmto osobám zakázáno zpracovávat Vaše údaje pro vlastní účely a/nebo mimo účely zde uvedené. Tyto osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti. 
Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 
6 Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy po dobu nezbytnou pro naplnění účelu jejich zpracování. Jedná se o dobu, kdy lze rozumně očekávat uzavření smluvního vztahu, sjednání schůzky či požadovaného kontaktování správcem. Vaše osobní údaje jsou tak zpracovávány nejdéle po dobu 1 roku. 


7 Vaše práva

Přísluší Vám několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.

 
7.1 Právo na přístup

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování apod. 
První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o další kopie jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům.


7.2 Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. 


7.3 Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo pokud jsou splněny jiné výjimky.


7.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
✔️ popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;
✔️ zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
✔️ osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
✔️ vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; zpracování osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi Vašimi.

 
7.5 Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

 
7.6 Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice vykonává funkci dozorového úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

 
8 Způsob uplatnění práv

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované správci. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň údaje žadatele uvedené výše (které jste vyplňovaly na webu správce) a specifikace uplatňovaných práv.
Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům, je každá z možností spojena s určitým způsobem ověření Vaší totožnosti.

Žádost můžete podat následovně: 
✔️ Písemně – Žádost opatřete svým úředně ověřeným podpisem, vložte do obálky nadepsané „Žádost dle GDPR“ a zašlete na adresu správce.
✔️ E-mailovou zprávou – Žádost opatřete svým zaručeným elektronickým podpisem a odešlete na e-mailovou adresu helpdesk.totalservice.cz s předmětem „Žádost dle GDPR“.
✔️ Datovou zprávou – Žádost odešlete ze své datové schránky do datové schránky správce a do pole Věc uveďte „Žádost dle GDPR“.

 
9 Neposkytnutí osobních údajů

Obecně jste oprávněn své osobní údaje neposkytnout. V případě, že nám své údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci kontaktovat.
***
Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se zpracováním osobních údajů. Kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v úvodu.

 

TOTAL SERVICE –
váš spolehlivý partner v ICT

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Zanechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, ozvěte se nám na telefonní číslo (+420) 270 002 811 nebo poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice
-

Recepce:
(+420) 270 002 811

Hot-line 24/7/365
(+420) 270 002 800