Strategické plánování: Jak vytvářet strategie, které přináší dlouhodobé výsledky

Strategické plánování je zásadním prvkem úspěšného vedení firmy. Plánování na různých úrovních managementu s diverzifikovanými časovými rámci může být klíčovým faktorem v dlouhodobém úspěchu firmy. V tomto článku se podíváme na různé aspekty strategického plánování a na to, co by měl obsahovat strategický plán firmy.
Strategické plánování: Jak vytvářet strategie, které přináší dlouhodobé výsledky

Rozdělení strategického plánování 

Strategické plánování můžeme rozdělit dle časového a věcného hlediska, což organizacím umožňuje lépe strukturovat své dlouhodobé cíle a plány. S ohledem na různé aspekty a časové horizonty mohou poté firmy lépe reagovat na proměnlivé podmínky a dosáhnout udržitelného úspěchu. 

Členění dle časového hlediska 

Členění dle časového hlediska je důležitým prvkem strategického plánování managementu. Je důležité brát v úvahu časovou strukturu plánů na všech úrovních rozhodování – strategických, taktických i operativních. Samotný proces plánování zahrnuje různé časové horizonty, které se pohybují od dlouhodobých přes střednědobé až po operativní plány, zaměřující se na krátké časové úseky, jako jsou týdny nebo měsíce. 

 • Na prvním místě jsou tedy dlouhodobé plány, které se věnují horizontům několika let dopředu. Tyto plány se zaměřují na vytyčení širokých strategických cílů a výhledových vizí firmy. Dlouhodobý plán určuje směr, kterým by se společnost měla ubírat a jakými způsoby dosáhne trvalé udržitelnosti a úspěchu. 
 • Poté následují střednědobé plány, které se zabývají časovým horizontem několika měsíců až několika let. Tyto plány už specifikují přesněji, jak dosáhnout cílů stanovených v dlouhodobém horizontu. Zohledňují se přitom aktuální podmínky a zdroje firmy a snaží se strategii přizpůsobit rychle se měnícím okolnostem. 
 • Nakonec jsou zde operativní plány zaměřující se na krátkodobé časové úseky, jako jsou týdny nebo měsíce. Operativní plány jsou konkrétní a detailní, soustředí se na každodenní operace a konkrétní akce, které je třeba provést k dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů. 

Členění dle věcné náplně plánu 

Věcné plány pomáhají firmě stanovit jasnou vizi a zaměřit se na klíčové oblasti, které mohou podpořit dlouhodobý růst. Členění strategického plánu firmy dle věcné náplně zahrnuje různé funkční plány. Patří sem například:  

 • marketingové plány, které pomáhají definovat způsoby, jak získat a udržet zákazníky; 
 • plány lidských zdrojů zaměřující se na správné obsazení pracovních pozic a vytváření motivujícího pracovního prostředí; 
 • investiční plán, jenž určuje alokaci finančních prostředků do dlouhodobých projektů; 
 • finanční plán sledující finanční výkonnost firmy a optimalizaci nákladů a zisku 
 • a další. 

Celkově spolu vytvářejí ucelený a smysluplný strategický rámec, který umožňuje firmě dosahovat úspěchu a dlouhodobé udržitelnosti na trhu. 

Strategické plánování managementu: Hierarchie a konzistence 

V rámci firemního plánování je důležité zajistit konzistenci mezi jednotlivými úrovněmi plánů. Nadřazený strategický plán by měl být východiskem pro taktické a operativní plány a divizní a funkční manažeři by měli sestavovat plány, které respektují omezení stanovená na vyšší úrovni managementu. 

Tip: Přečtěte si náš článek 7 způsobů optimalizace marketingové strategie dle současných trendů a potřeb zákazníků

Co by měl obsahovat strategický plán? 

Strategický plán firmy je podstatným nástrojem pro určení směru a růstu organizace. Jeho složky by měly být pečlivě promyšlené a strukturované tak, aby byly v souladu s celkovou vizí a posláním firmy. 

 • Začíná se cíli a vizí, které stanovují krátkodobé i dlouhodobé záměry společnosti. Krátkodobé cíle se obvykle zaměřují na nejbližší rok, zatímco ty dlouhodobé definují, kam firma směřuje v horizontu několika let. Vize popisuje ideální budoucnost firmy a musí být v souladu s jejím posláním a hodnotami. 
 • Analýza prostředí představuje další důležitou část, kde se zkoumá konkurence, trh a vnitřní prostředí firmy. Analýza konkurence zahrnuje studium konkurenčních sil a slabostí, zatímco analýza trhu identifikuje cílové segmenty, poptávku a příležitosti. Vnitřní prostředí se pak soustředí na vlastní zdroje a procesy společnosti. 
 • Strategie a taktika se pak zaměřují na konkrétní směr a činnosti, které povedou k dosažení cílů. Strategie definují hlavní směr, zatímco taktiky se věnují detailním krokům, jak tuto strategii realizovat. 
 • Finanční aspekt pokrývají rozpočet a finanční plány, což zahrnuje předpokládané náklady, výnosy a finanční cash flow. Tato část umožňuje pečlivé plánování a řízení finančních zdrojů společnosti, což je nezbytné pro úspěšnou realizaci strategického plánu. 
 • Nakonec se dostáváme k lidským zdrojům, které se zaměřují na plánování a řízení potřeb pracovníků, jejich vzdělávání, odměňování a další benefity. Tato část pomáhá zajistit, že jsou zaměstnanci správně motivovaní a vybavení dovednostmi, které jsou potřebné k dosažení záměrů firmy. 

Celkově by měl být strategický plán komplexním, pružným a realistickým dokumentem, který poskytuje jasný rámec pro dosažení cílů organizace. Měl by být pravidelně přezkoumávaný a aktualizovaný, aby reflektoval měnící se tržní dynamiku a interní potřeby firmy. Jeho pečlivá realizace a dodržování může být klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch a růst organizace. 

Udržitelný růst a úspěch díky konzistentnímu plánování a integraci 

Integrace různých prvků plánování a jejich konzistentní implementace mohou vést k udržitelnému růstu a úspěchu firmy. Tato integrace zahrnuje spojení různých oddělení, jako jsou marketing, lidské zdroje, finance a provoz, a to tak, aby fungovaly synergeticky a efektivně. Konzistentní implementace pak vyžaduje nejen jasně definované cíle a strategie, ale také:  

 • pravidelné sledování a hodnocení výsledků,  
 • adaptaci k měnícím se tržním podmínkám  
 • a neustálou komunikaci se všemi zúčastněnými stranami.

Výsledkem je robustní a flexibilní strategický plán, který může firmě umožnit úspěšně proplouvat složitým a dynamickým podnikatelským prostředím, reagovat na nové příležitosti a výzvy a posilovat svou pozici na trhu. 

Strategické plánování a realizace ICT s Total Service 

Strategické plánování v podnikání je základním kamenem dlouhodobého úspěchu a konkurenceschopnosti. V dnešním dynamickém světě je důležité nejen mít přehled o vlastním podnikání, ale také o nejmodernějších technologiích, které mohou přinést nové příležitosti. Naše společnost Total Service může být vaším partnerem při plánování a realizaci vašich ICT potřeb

 1. CAPEX (kapitálové investiční náklady) i OPEX (provozní náklady): Pomáháme naplánovat jak jednorázové, tak pravidelné investice – a to včetně souvisejících oblastí jako kybernetická bezpečnost vašeho prostředí. 
 2. HW, SW a obnovy servisních pokrytí či prodloužení platnosti licencí: Naše služby zajistí výhodné financování projektů v rámci IT bez ohledu na to, zda se jedná o hardware, software nebo jiné činnosti. 
 3. Rozpočty realizace: Nepředkládáme pouze smluvní hodinový rozpočet, ale také odhad činností nad rámec běžné správy, které vznikají průběžným rozšiřováním ICT systémů. Jak to funguje? 
 • Návrh rozpočtu: Na základě znalosti prostředí klienta definujeme klíčové části ICT řešení a v rámci plánování je zpracujeme do finanční podoby. 
 • Schválení klientem: Rozpočet předkládáme zodpovědným osobám k posouzení, následně prezentujeme zdůvodnění navrhovaných kroků. 
 • Praxe: Dle finálně schváleného rozpočtu realizujeme správu IT prostředí či projekty v průběhu daného období. 

ICT je obor s obrovským množstvím změn ne na roční, ale na měsíční bázi. Naši specialisté se rádi utkávají s výzvami v podobě plánování budoucnosti ICT systémů našich klientů. S námi máte jistotu kvalitních a bezpečných IT služeb, které jsou plně v souladu s vaším strategickým plánem a dlouhodobou vizí vašeho podnikání. V případě zájmu nás kontaktujte pro nezávaznou konzultaci.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice