Rigidní korporát, nebo punkový start-up – Jaká je optimální org. struktura vašeho podnikání?

Věřte nebo ne, ale výběr optimálního typu organizační struktury je pro úspěch vaší firmy klíčový. Podniky musí vybírat mezi tradičními rigidními hierarchiemi a dynamickými modely start-upů, aby efektivně čelily moderním výzvám. V následujícím článku se zabýváme výhodami a nevýhodami každého přístupu.
Rigidní korporát, nebo punkový start-up – Jaká je optimální org. struktura vašeho podnikání?

Pochopení moderních organizačních struktur 

Moderní organizační struktury se v posledních letech výrazně vyvinuly, jsou poháněné rychlým technologickým pokrokem a měnící se dynamikou pracovních sil. Zpráva McKinsey z roku 2023 uvádí, že organizace čelí deseti hlavním změnám, které významně ovlivňují jejich strukturu a schopnost zůstat konkurenceschopné a odolné. Jedná se o tyto změny. 

1. Rychlost a agilita 

Organizace musí zrychlit své procesy, aby byly schopné rychle reagovat na změny na trhu. Podle průzkumu Deloitte z roku 2023: 

 • 87 % obchodních lídrů považuje za zásadní vyvinout agilní model pracoviště,  
 • přičemž pouze 24 % z nich cítí, že jsou jejich organizace připravené implementovat tyto modely ​. 

2) Hybridní práce 

Balancování mezi prací na dálku a v kanceláři je důležité proto, aby se udržela produktivita a spokojenost zaměstnanců. Podle zprávy MarketSplash do roku 2023 implementovalo 70 % organizací hybridní pracovní model, který kombinuje práci na dálku a v kanceláři. Tento trend je zřejmý z významného nárůstu práce na dálku po pandemii​. 

3) Duševní zdraví 

Rostoucí důraz na duševní zdraví zaměstnanců vyžaduje nové přístupy k jejich podpoře. Podle zprávy MHFA England z roku 2023 představuje špatné duševní zdraví více než polovinu všech pracovních nemocí. Konkrétně:  

 • 51 % dlouhodobé nemocenské je způsobené stresem, depresí nebo úzkostí.  
 • 55 % pracovníků uvedlo, že jejich práce je stále intenzivnější a náročnější  
 • a 61 % pracovníků se cítí na konci většiny pracovních dnů vyčerpaných. 

Další studie uvádí, že špatné pracovní prostředí, včetně diskriminace a nadměrného pracovního zatížení, představuje riziko pro duševní zdraví​. 

4) Technologická integrace 

Přijetí a integrace nových technologií, včetně umělé inteligence a automatizace, jsou nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti. Podle McKinsey Technology Trends Outlook 2023 využívá 70 % společností pro správu hybridní nebo multicloudové technologie. Navíc 89 % velkých firem po celém světě zahájilo digitální a AI transformaci. 

5) Udržitelnost 

Firmy se stále více zaměřují na udržitelné praktiky a odpovědné podnikání. Podle zprávy Deloitte 90 % generálních ředitelů věří, že udržitelnost je klíčová pro úspěch jejich podnikání, a 54 % spotřebitelů zvažuje environmentální udržitelnost při svém nákupním rozhodování.  

Společnosti, které kladou důraz na inovace v oblasti udržitelnosti, mají 1,7krát větší pravděpodobnost, že předstihnou své konkurenty. Zpráva rovněž uvádí, že 75 % organizací zvýšilo své investice do udržitelnosti během posledního roku, což ukazuje rostoucí význam této oblasti pro současné podniky​.  

6) Inovace 

Podpora inovací a kreativity je důležitá pro přežití a růst firem. Deloitte zdůrazňuje význam přizpůsobení pracovního modelu na základě potřeb konkrétní práce a dosažení optimálních výsledků. Podle jejich průzkumu organizace, které vedou v digitálním posilování frontových pracovníků, dosahují třikrát vyššího růstu​. To zahrnuje například využívání aplikací pro lepší komunikaci s klienty, automatizaci rutinních úkolů nebo školení zaměstnanců v nových digitálních dovednostech. 

7) Diverzita a inkluze 

Roste důraz na diverzitu a inkluzi ve všech úrovních organizace. Zpráva MarketSplash uvádí, že 57 % společností má dedikovanou roli nebo tým pro diverzitu, rovnost a inkluzi (DEI), což ukazuje rostoucí důraz na tyto oblasti ve firemním prostředí​. 

8) Talent management 

Efektivní řízení talentů, včetně jejich akvizice, udržení a rozvoje. Například podle zprávy HRreview 90 % organizací již začalo experimentovat s přístupem zaměřeným na dovednosti. To znamená, že se zaměřují na hledání kandidátů s konkrétními dovednostmi potřebnými pro určité úkoly a také na identifikaci a rozvoj specifických dovedností u stávajících zaměstnanců. Tento přístup zahrnuje poskytování školení a rozvojových programů, které pomáhají zaměstnancům rozvíjet tyto dovednosti, což vede ke zvýšení efektivity a lepšímu sladění úkolů s jejich ambicemi a odbornými znalostmi. 

9) Zjednodušení struktur 

Snaha o zjednodušení organizačních struktur podniku a snížení byrokracie.  

10) Kultura a hodnoty 

Budování silné firemní kultury a hodnot, které podporují spolupráci a angažovanost zaměstnanců​​. Organizace by měly podporovat „kulturu kultur“, což znamená umožnit vytvoření mikrokultur přizpůsobeným potřebám jednotlivých týmů. Například tým v marketingovém oddělení může mít flexibilnější pracovní dobu a kreativní pracovní prostředí, zatímco tým v oddělení financí může klást větší důraz na přesnost a formálnost, přičemž oba týmy sdílí základní hodnoty celé firmy. 

Tyto změny mají zásadní vliv na to, jak firmy fungují a jak jsou strukturované. Firmy musí být připravené přizpůsobit své organizační modely tak, aby mohly úspěšně čelit současným výzvám a využívat nové příležitosti. S tím souvisí i organizační struktura firem, o které si na dalších řádcích povíme více. 

1. Tradiční hierarchická struktura 

Tradiční hierarchická struktura je charakterizovaná jasným řetězcem velení, s výraznými úrovněmi autority a přístupem řízení shora dolů. Přestože tento model poskytuje jasné role a odpovědnosti, může být nepružný a pomalý při přizpůsobování se změnám. Je vhodné podotknout, že až 85 % organizací stále do určité míry využívá hierarchické struktury​. 

Výhody 

 • Jasná autorita a odpovědnost: Hierarchické struktury mají dobře definované role a odpovědnosti, což usnadňuje řízení a dohled nad výkony zaměstnanců. 
 • Zjednodušené rozhodovací procesy: Díky jasně definovaným úrovním řízení jsou rozhodovací procesy přímočaré a rychlé. 
 • Definované kariérní cesty pro zaměstnance: Zaměstnanci mají jasnou představu o svých kariérních možnostech a cestách, což může zvyšovat jejich motivaci a loajalitu. 

Nevýhody 

 • Pomalejší reakce na změny na trhu: Rigidní struktury často postrádají flexibilitu, která je potřebná pro rychlé přizpůsobování se změnám na trhu. 
 • Potenciální byrokratická neefektivita: Více úrovní řízení může vést k byrokracii a zpomalovat rozhodovací procesy. 
 • Omezená autonomie a kreativita zaměstnanců: Zaměstnanci v hierarchických strukturách mohou mít menší prostor pro inovace a osobní iniciativu, což může omezovat kreativitu. 

Podle průzkumu MarketSplash se 53 % zaměstnanců domnívá, že rovnováha mezi pracovním a osobním životem je velmi důležitá pro jejich pracovní spokojenost, což tradiční hierarchické struktury nemusí vždy efektivně podporovat​. Naproti tomu organizace, které podporují rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, hlásí nižší míru fluktuace zaměstnanců a vyšší produktivitu

2. Ploché a agilní struktury 

Naopak ploché a agilní typy organizačních struktur kladou důraz na flexibilitu, spolupráci a rychlé rozhodování. Tyto modely jsou zvláště populární mezi start-upy a technologickými firmami, které upřednostňují inovace a přizpůsobivost.  

Výhody 

 • Rychlejší rozhodování a implementace: Ploché a agilní struktury umožňují rychlejší rozhodovací procesy díky menšímu počtu úrovní řízení. Tímto způsobem mohou firmy rychleji reagovat na změny na trhu a implementovat nové strategie. 
 • Zvýšené zapojení zaměstnanců a inovace: Zaměstnanci mají větší autonomii a jsou více zapojení do rozhodovacího procesu, čímž se zvyšuje jejich motivace a kreativita. Jak už jsme zmínili, firmy, které podporují inovace, mají 1,7krát vyšší pravděpodobnost překonání svých konkurentů​. 

Nevýhody 

 • Potenciál pro nejasnosti v rolích: V plochých strukturách může docházet k nejasnostem v odpovědnosti a pravomocích jednotlivých zaměstnanců, což může vést k nedorozuměním a konfliktům. 
 • Výzvy při škálování organizace: Jakmile firma roste, udržování ploché struktury může být náročné. Je třeba zajistit, aby byla zachovaná efektivita a komunikace, což může být komplikované. 
 • Vyšší potřeba silného vedení a komunikace: Aby byly ploché a agilní struktury úspěšné, je nezbytné mít silné vedení a účinné komunikační kanály. Vedoucí musí být schopní inspirovat a vést své týmy v prostředí s nižšími úrovněmi hierarchie. 

I když je poptávka po agilních pracovních modelech vysoká, pouze malá část organizací je skutečně připravená je implementovat. To naznačuje potřebu důkladné přípravy a plánování při přechodu na tyto agilní modely​. 

3. Hybridní model: Vyvážený přístup 

Hybridní organizační struktura firmy kombinuje prvky tradičních a agilních modelů, což firmám umožňuje využít výhod obou. Tento přístup je stále běžnější, přičemž 70 % organizací zavedlo hybridní pracovní model po pandemii​. Podporuje různorodá pracovní prostředí a může být přizpůsobený specifickým potřebám organizace. 

Tip: Přečtěte si náš článek Flexibilita nade vše: Proč 83 % zaměstnanců volá po hybridní práci

Výhody 

 • Flexibilita pro přizpůsobení různým obchodním potřebám: Hybridní struktura umožňuje organizacím být flexibilní a přizpůsobit se specifickým požadavkům různých obchodních operací. Firmy mohou kombinovat stabilitu a jasnou strukturu tradičních modelů s dynamikou a rychlostí agilních metod.  
 • Vyvážené rozhodovací procesy: Hybridní struktura umožňuje kombinovat výhody centralizovaného rozhodování (rychlost, jasnost) s decentralizovaným přístupem (inovace, autonomie). To může vést k lepšímu rozhodování, které je rychlé a zároveň inkluzivní. 
 • Vyšší spokojenost a udržení zaměstnanců: Hybridní model často zahrnuje flexibilní pracovní podmínky, což může zlepšit spokojenost zaměstnanců a snížit fluktuaci.  

 

Nevýhody 

 • Složitost při řízení hybridních týmů: Řízení hybridních týmů může být složité, protože vyžaduje zvládnutí různých pracovních stylů a prostředí. Vedoucí musí být schopní efektivně řídit jak zaměstnance, kteří pracují on-site, tak ty, kteří pracují remote, což může být náročné na koordinaci a komunikaci. 
 • Potřeba robustní technologické infrastruktury: Hybridní model vyžaduje investice do technologie a infrastruktury, která podporuje práci na dálku a zároveň umožňuje hladkou spolupráci mezi týmy.  
 • Potenciál pro kulturní a komunikační výzvy: Hybridní struktura může vést k rozdílům ve firemní kultuře a komunikaci mezi zaměstnanci pracujícími na místě a na dálku. Je důležité, aby organizace aktivně pracovala na udržení jednotné firemní kultury. 

Celkově vzato nabízí hybridní organizační struktura firmy přizpůsobivost, která může výrazně zvýšit efektivitu a spokojenost zaměstnanců. Přesto je důležité pečlivě řídit a investovat do potřebné infrastruktury, aby byly tyto výhody plně využité. 

Tip: Mohl by vás zajímat náš článek Hybridní práce a AI: Budoucnost, která formuje online podnikání ve světě i u nás.

Výběr optimální organizační struktury pro vaši firmu závisí na několika faktorech, včetně odvětví, velikosti firmy a strategických cílů. Zatímco tradiční hierarchické modely nabízejí stabilitu a jasné role, agilní a ploché struktury podporují inovace a rychlou reakci na změny na trhu, nové technologické trendy a měnící se potřeby zákazníků. Hybridní model představuje vyvážený přístup, integruje silné stránky tradičních i moderních struktur.   

Konečné rozhodnutí by mělo být v souladu s hodnotami vaší firmy, jejími cíli a specifickými požadavky trhu.  

Klíč k agilní a inovativní pracovní struktuře vaší organizace 

Výběr optimální organizační struktury je klíčový pro úspěch každé firmy. Naše společnost TOTAL SERVICE může hrát významnou roli jako váš strategický partner. Díky našemu širokému spektru ICT služeb, včetně outsourcingu IT, kybernetické bezpečnosti, cloudových řešení a správy IT infrastruktury, vám pomůžeme vytvořit flexibilní a efektivní organizační strukturu. Tím podpoříme vaši schopnost rychle reagovat na změny a inovovat, což je nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti na trhu. 

 

 

 

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice