Maximalizujte kybernetickou obranu: Detailní přehled týmů SOC a CSIRT ve vaší organizaci

Stále více organizací hledá způsoby, jak chránit svá data a sítě před kybernetickými hrozbami. Zjistěte, jak můžou být modely SOC a CSIRT klíčem k účinné kybernetické obraně. Přečtěte si, jak tyto dva týmy spolupracují, a co sami můžete udělat pro zvýšení bezpečnosti vaší organizace.
Maximalizujte kybernetickou obranu: Detailní přehled týmů SOC a CSIRT ve vaší organizaci

Dnes se často hovoří o dvou hlavních typech bezpečnostních týmů: Security Operations Centers (SOCs) a Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs). Oba tyto týmy mají své specifické role a odpovědnosti, a proto rozhodnutí, který z nich je pro bezpečnostní program vaší organizace vhodnější, může být složité.  

Zaměříme se na vysvětlení jejich hlavních cílů a rozdílů ve struktuře, což vám může pomoci vybrat ten správný pro interní infrastrukturu a strategii vaší organizace. To může být užitečné, zejména pokud v blízké budoucnosti plánujete rozšíření svého podnikání a outsourcovat. 

Co je SOC? 

Termín SOC evokuje představu prostředí, které bylo speciálně vytvořené k ochraně dat a sítí. Tento termín může odkazovat buď na místo, kde probíhají bezpečnostní operace, nebo na lidi, kteří jsou za tuto činnost zodpovědní. SOC můžeme vnímat jako centrum pro všechny bezpečnostní role a odpovědnosti, přičemž hlavním cílem je ochrana informací v rámci organizace.  

SOC poskytuje komplexní a nepřetržité služby v oblasti IT bezpečnosti, včetně pokročilé správy a dohledu nad SIEM řešeními. Jeho úkoly zahrnují: 

 • Detekci a prevenci bezpečnostních hrozeb. 
 • Řízení a reakci na incidenty, včetně monitorování a analýzy bezpečnostních dat. 
 • Vytváření zpráv a SOC reportů pro audity a kontroly kybernetické bezpečnosti. 
 • Poskytování komplexního přehledu o dění v síti a případných bezpečnostních událostech. 
 • Vzdělávání zaměstnanců pro zvýšení bezpečnostního povědomí. 

1) SOC report: Základní nástroj pro audity a kontroly kybernetické bezpečnosti 

Součástí práce SOC je také vytváření a předkládání SOC reportů, které jsou audity informačních bezpečnostních systémů a kontrol organizace. Tyto reporty poskytují důležité informace o infrastruktuře, kontrolách, rizicích a účinnosti kontrol

Jedná se o SOC audit informačních bezpečnostních systémů společnosti a kontrol. Tyto zprávy jsou nástrojem pro ověřování a zajišťování kvality interních procesů a bezpečnostních opatření organizací, které poskytují služby třetím stranám, a hrají klíčovou roli v oblasti řízení rizik a dodržování předpisů v rámci kybernetické bezpečnosti a finančního reportingu. Existují různé typy SOC reportů

 • SOC 1: Tento typ reportu se zaměřuje na interní kontrolní systémy společnosti, které ovlivňují finanční reporty klientů. Jedná se především o účetní a jiné finanční procesy. SOC 1 reporty jsou důležité pro auditory, kteří hodnotí efektivitu kontrol ve vztahu k finančnímu reportingu. 
 • SOC 2: Tento report se zaměřuje na správu dat v cloudu a je relevantní pro technologické a cloudové společnosti.  
 • SOC 3: Podobně jako SOC 2, SOC 3 reporty se zaměřují na správu dat v cloudu, ale poskytují obecnější přehled ovládacích prvků v IT bez zveřejňování podrobností, které by mohly být citlivé. Jsou často využívané pro marketingové účely a mohou být sdílené s veřejností. 
 • SOC pro kybernetickou bezpečnost: Tento typ reportu se soustředí specificky na kybernetickou bezpečnostní praxi organizace. Hodnotí, jak společnosti spravují a chrání informace a systémy proti kybernetickým hrozbám. 
 • SOC pro dodavatelský řetězec: Zaměřuje se na rizika související s dodavatelskými řetězci společností. Tento report hodnotí, jak společnost spravuje a kontroluje své dodavatele a jak tato interakce ovlivňuje bezpečnost a integritu dat a služeb. 

Jsou zaměřené na různé aspekty, včetně kontroly finančního reportování, bezpečnosti, dostupnosti, integritu zpracování, důvěrnosti a soukromí​​. 

2) Proaktivní kybernetická ochrana 

SOC monitoruje lidi, technologie, nástroje a procesy spojené se všemi aspekty kybernetické bezpečnosti. Není neobvyklé, že společnosti začnou provozovat SOC ještě před tím, než se rozhodnou outsourcovat samostatný tým CSIRT. Hlavním cílem každého SOC je dohlížet a pečovat o každou kybernetickou aktivitu, která probíhá, a v konečném důsledku zajistit, že je organizace chráněná před jakýmkoli typem kybernetického útoku. Kromě základních funkcí SOC existují i další klíčové aktivity. Ty zahrnují: 

 • Integraci bezpečnostních systémů s dalšími nástroji. 
 • Vytváření a správa postupů. 
 • Prevenci, detekci a reakci na bezpečnostní hrozby. 
 • Monitorování bezpečnosti uživatelů, systémů a aplikací. 

Rozmanitost funkcí SOC 

To, co odlišuje SOC od ostatních jednotek v rámci organizace, je jeho centrální role, která se zaměřuje na kombinaci různých technik, dovedností a technologií. Této kombinace dosahuje pomocí nástrojů, které slouží k posílení ochrany společnosti před kybernetickými hrozbami. Je vhodné zmínit, že SOC se nezaměřuje primárně na prevenci a řízení incidentů. Přesto může tyto činnosti efektivně pokrývat. Důvodem je, že SOC se věnuje všem aspektům kybernetické bezpečnosti. 

Tip: Přečtěte si náš článek SOC: Kybernetická bezpečnost na míru

3) Integrace SIEM a SOC 

Tento proces spojuje sofistikované technologie s lidskou odborností, aby se zajistila efektivní obrana proti stále se vyvíjejícím hrozbám. 

Rozdílné role SIEM a SOC 

SIEM je softwarové řešení, které agreguje a analyzuje aktivity z mnoha různých zdrojů v rámci celé IT infrastruktury organizace. Shromažďuje bezpečnostní data ze síťových zařízení, serverů, doménových řadičů a dalších zdrojů. Tato data ukládá, normalizuje, agreguje a analyzuje k odhalování trendů, detekci hrozeb a umožňování organizacím vyšetřovat jakékoli upozornění​​. SIEM má dvě hlavní funkce pro incident response týmy: reportování a forenziku bezpečnostních incidentů a upozornění založená na analýze odpovídající určité sadě pravidel, která indikují bezpečnostní problém​. 

Jak SOC využívá SIEM? 

SOC týmy používají SIEM k centralizaci a analýze bezpečnostních dat shromážděných z různých bodů IT infrastruktury. SIEM jim poskytuje upozornění založená na analýze a pravidlech, která indikují možné bezpečnostní incidenty. SOC tým následně tato upozornění vyšetřuje, aby určil, zda jsou opravdovou hrozbou, a pokud ano, zahájí reakční protokoly. 

V praxi to znamená, že když SIEM identifikuje neobvyklou síťovou aktivitu nebo podezřelé chování uživatele, SOC tým toto upozornění prošetří, což může zahrnovat sledování škodlivého kódu, identifikaci zdroje útoku nebo kontrolu přihlašovacích aktivit. Tímto způsobem SOC využívá informace získané pomocí SIEM k ochraně organizace před kybernetickými hrozbami

Symbiotická spolupráce 

SIEM přináší SOC týmu důležitá data a analýzy, které jsou nezbytné pro informované rozhodování o bezpečnostním postavení organizace. Tato spolupráce mezi SIEM a SOC tvoří základ robustního rámce kybernetické bezpečnosti, který umožňuje: 

 • efektivní detekci,  
 • analýzu  
 • a reakci na kybernetické hrozby.  

Tip: Využijte naše řešení SIEM – komplexní nástroj pro zpracování bezpečnostních informací. 

SOC security trends  

Na základě analýz a vývoje v oblasti bezpečnosti můžeme identifikovat několik zajímavých trendů, které v SOC prostředí dominují.  

 • Automatizace procesů SecOps: Zhruba 90 % organizací investuje do automatizace bezpečnosti pro své SOC operace. Mnoho z nich přijímá řešení XDR, která zahrnují automatizaci a umělou inteligenci k usnadnění manuálních úkolů prováděných bezpečnostními analytiky. 
 • Spravované detekce a odpovědi (MDR): Vzhledem k rychlému pokroku v oblasti bezpečnostních technologií a složitosti jejich provozu v rámci organizace využívá 85 % podniků spravované bezpečnostní služby, přičemž jsou oblíbenou volbou spravované detekce a odpovědi (MDR – Managed Detection and Response). MDR umožňuje organizacím nasadit pokročilé bezpečnostní systémy na koncových bodech a spravovat je prostřednictvím vzdáleného SOC s externími bezpečnostními odborníky. 
 • Zabezpečení cloudových iniciativ: Významnými investicemi do veřejných cloudových služeb přijetí cloudových řešení stále roste. Týmy SOC musí přizpůsobit své postupy a strategie, aby se vypořádaly se sebemenšími výzvami v oblasti bezpečnosti cloudového prostředí. Bezpečnostní nástroje a strategie nízkoúrovňových cloudových služeb jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti aktiv v cloudu. 
 • Otevřená architektura a analytika: Následující generace SOC začíná přijímat otevřené architektury, které kombinují SIEM, analýzu chování uživatelů a entit (UEBA – User and entity behavior analytics) a schopnosti automatizace a reakce na bezpečnostní incidenty (SOAR – Security Orchestration, Automation and Response). Tento sjednocený přístup umožňuje efektivní integraci dat z různých bezpečnostních nástrojů a poskytuje jednotné rozhraní pro analytiky pro vizualizaci protokolů a síťových dat. 
 • Hledání hrozeb s využitím strojového učení: Strojové učení (ML – Machine Learning) se stále více integruje do operací SOC. Více než polovina SOC již využívá nástroje založené na ML, přičemž 20 % provádí pilotní projekty s ML a 18 % plánuje nebo projevuje zájem o jejich nasazení pro detekci a reakci na hrozby. ML zvyšuje schopnost provádět účinné vyšetřování a reagovat na hrozby. 

Tip: Zde jsou shrnuté nejzajímavější trendy, které činnosti SOC aktuálně ovlivňují. 

Co je CSIRT? 

Tým pro reakci na bezpečnostní incidenty v počítačové oblasti, zkráceně CSIRT (Computer Security Incident Response Team), představuje kolektiv IT odborníků, kteří poskytují organizaci služby a podporu v souvislosti s hodnocením, řízením a prevencí krizových situací týkajících se kybernetické bezpečnosti, a také s koordinací opatření při reakci na incidenty. 

1) CSIRT v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám  

Hlavním účelem CSIRT je rychle a efektivně reagovat na incidenty v oblasti počítačové bezpečnosti s cílem obnovit kontrolu a minimalizovat škody. Mezi jeho základní aktivity patří: 

 • Rychlá a efektivní reakce na bezpečnostní incidenty. 
 • Hodnocení, řízení a prevence krizových situací týkajících se kybernetické bezpečnosti. 
 • Koordinace opatření při reakci na incidenty. 
 • Udržování interní komunikace a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. 

CSIRT je organizovaný subjekt s jasným posláním, strukturou a definovanými rolemi a odpovědnostmi. Tento předpoklad vylučuje jakoukoli neplánovanou nebo neformální aktivitu v oblasti reakce na incidenty, která nemá jasně stanovený okruh zúčastněných subjektů ani zdokumentované role a odpovědnosti. Tento předpoklad vychází z přesvědčení, že bez formálního rámce pro reakci na incidenty není na ně možné poskytovat efektivní odpověď. 

2) Odpovědnosti členů CSIRT nad rámec běžné práce s incidenty 

Kromě celkové zodpovědnosti za bezpečnostní politiky a každodenní práci s řízením incidentů mají členové CSIRT několik dalších důležitých úkolů: 

 • Zřizování systémů pro audit a poskytování auditních dat auditorům, orgánům právní ochrany a dalším členům organizace. 
 • Informování příslušných oddělení o změnách v nových technologiích, politikách a protokolech po bezpečnostním incidentu. 
 • Provádění podrobných analýz bezpečnostních incidentů a vytváření protokolů pro prevenci a reakci po každém z nich. 
 • Udržování interní komunikace během a po závažném incidentu a informování zainteresovaných stran a vedení organizace. 
 • Školení zaměstnanců v bezpečnosti a dalších členů organizace v oblasti nejlepších postupů v odvětví bezpečnosti a efektivního zvládání neustále se měnících hrozeb. 

3) Zajištění nepřetržité podpory  

Maximalizace dostupnosti CSIRT znamená, že by tým měl být schopný reagovat na bezpečnostní incidenty kdykoli, ideálně nepřetržitě 24 hodin denně. Vzhledem k tomu, že mnohé organizace nemají dostatek odborníků na zajištění takto rozsáhlého pokrytí, je vhodné zavést systém směnné práce a zajistit, aby byli pracovníci v případě potřeby k dispozici pro řešení vážných incidentů. Důležité je také zajistit, aby byli všichni členové týmu vyškolení v různých oblastech bezpečnosti, což umožní flexibilnější nasazení personálu. Další možností je pak outsourcing těchto aktivit externímu subjektu

4) Integrace SOC a CSIRT 

Kombinace SOC a CSIRT týmů poskytuje organizacím komplexní řešení pro kybernetickou bezpečnost. SOC se zaměřuje na celkové monitorování a analýzu kybernetické aktivity, zajišťuje prevenci a reakci na incidenty, a tím chrání firemní data a sítě. CSIRT se pak specializuje na rychlou a efektivní reakci na konkrétní bezpečnostní incidenty, minimalizuje jejich dopady a pomáhá v obnově operací.  

Společně tato uspořádání poskytují robustní obranu proti kybernetickým hrozbám, zvyšují bezpečnostní kontrolu a snižují celkové náklady spojené s řízením kybernetických incidentů. Ačkoli ne každá společnost může mít jak SOC, tak CSIRT, lze si vybrat takovou strukturu, která pro ně funguje nejlépe. Pokud se udržují standardní bezpečnostní postupy, můžou si vytvořit vlastní tým podle svých potřeb​​.  

SOC od TOTAL SERVICE  

V TOTAL SERVICE nabízíme jednotné řešení pro zajištění kybernetické bezpečnosti jakékoli společnosti. Naše služby Security Operations Center 24/7 nabízejí komplexní přehled o dění ve vaší síti, ochranu před bezpečnostními hrozbami a rychlou reakci na incidenty. S certifikovaným týmem CSIRT jsme připravení chránit vaši infrastrukturu a informace před kybernetickými útoky. 

Díky našim službám získáte nejen klidný spánek, ale také zvýšenou bezpečnostní úroveň pro vaši organizaci. Přidejte se k našim spokojeným klientům a dejte nám příležitost chránit i vaše digitální aktivity. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi vám poskytneme detailní informace o našich službách. Vaše kybernetická bezpečnost je pro nás prioritou. 

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice