IT monitoring – co to je a jak vám dokáže ušetřit náklady

„Nasadíme vám do firmy monitoring,“ po takové větě běžný zaměstnanec povytáhne obočí, ti méně odolní se možná i rozklepou. Ne každý monitoring ale znamená „šmírování“ – třeba takový IT monitoring je skutečně užitečný nástroj, se kterým můžete předejít problémům, a ještě navíc ušetříte. A právě o monitoringu IT budou následující řádky.
IT monitoring – co to je a jak vám dokáže ušetřit náklady

Používáte on-premise IT infrastrukturu, nebo dáváte přednost cloudu? Bez ohledu na to, co preferujete a odkud své IT systémy provozujete, vždy o nich potřebujete mít přehled. Jeden "pod koberec" zapadlý log může mít třeba i o několik desítek nebo stovek hodin později dalekosáhlé následky, v extrémních případech ústící až v kritický výpadek vašich IT systémů.

Víte, na kolik takové výpadky mohou vaši firmu vyjít? Podle studie společnosti The Uptime z roku 2023 stojí průměrně americké firmy 2/3 výpadků cca 2 400 000 Kč (v přepočtu). Jde samozřejmě o průměr, v některých kritických případech byly částky výrazně vyšší. A pochopitelně vyšší byly i dopady na spokojenost zákazníků a obchodních partnerů.

Mnoha výpadkům nebo poruchám přitom lze včas předejít, pokud v předstihu získáme informaci, že něco není úplně v pořádku. Abychom takové informace mohli získávat, potřebujeme k tomu příslušný nástroj - IT monitoring.

Co to je IT monitoring?

IT monitoring (nebo monitoring IT) je proces shromažďování dat o činnosti a jednotlivých operacích hardwaru a softwaru. V zásadě se tímto termínem označují jakékoli procesy a nástroje, které používáte k určení, zda IT systémy a digitální služby vaší společnosti fungují správně.

Jiná definice (přímo od Googlu) potom IT monitoring popisuje jako shromažďování, zpracování, agregaci a zobrazování kvantitativních dat o daném systému v reálném čase. Tato data mohou zahrnovat počty a typy dotazů, počty a typy chyb, doby zpracování a životnost systému.

Monitoring IT se úzce dotýká dalších IT služeb, spadá sem např. správa:

 • incidentů,
 • dostupnosti,
 • kapacity a výkonu,
 • bezpečnosti informací,
 • kontinuity služeb,
 • konfigurace nebo
 • nasazení.

Jak to vypadá v praxi? Můžete si představit nástroj, který provádí jakousi IT analýzu kontinuálním sledováním provozu hardwaru i softwaru: od aplikací a jednotlivých síťových prvků přes servery a firemní procesy až po celá datacentra. Obecně platí, že čím více prvků i celků IT infrastruktury monitorovací nástroj sleduje, tím více výhod vám z IT monitoringu bude plynout. Podle toho, co monitorovací nástroj analyzuje, lze potom definovat jednotlivé typy nebo chcete-li specifické okruhy monitoringu IT:

 • monitoring sítě (IT network monitoring),
 • bezpečnostní monitorování (IT security monitoring),
 • monitoring dat a databází,
 • monitoring uživatelů,
 • monitorování cloudu,
 • monitoring webu,
 • monitorování výkonu aplikací,
 • monitoring IT infrastruktury.

My se budeme dále obecně zabývat monitoringem IT systémů. Ještě ale než se do něj pustíme, shrňme si některé základní přínosy a výhody IT monitoringu.

Proč IT monitoring?

Než se dostaneme k samotné problematice použití monitorovacího nástroje či nástrojů, zkusme se zamyslet nad tím, jaká potenciální rizika vám hrozí, pokud nebudete provádět IT monitoring a sledování svých systémů?

 • Dopady nefunkčních systémů - pokud by došlo k odstávce e-mailového serveru nebo dalších důležitých systémů či aplikací zásadních pro vaše podnikání (např. e-shopové webové aplikace apod.), vzniknou značné finanční ztráty a prodlevy (viz úvod), které mohou negativně ovlivnit vaše zákazníky a v krajích případech i poškodit vaši podnikatelskou pověst.
 • Vyšší náklady na IT zaměstnance - pokud byste měli dosáhnout ekvivalentu nástroje pro IT monitoring pomocí IT specialistů, muselo bych jich být opravdu hodně a museli by pracovat v režimu 24/7. Ekonomicky takové řešení nedává pražádný smysl a ani technicky, zejména z hlediska spolehlivosti.
 • Delší doba reakce na bezpečnostní incident - nástroje pro IT monitoring dokáží spolehlivě odhalit a detekovat zárodky problémů mnohdy ještě před tím, než skutečně nastanou.

A jaké výhody plynou z nasazení IT monitoringu?

 • Předejdete výpadkům důležitých i podpůrných systémů díky vhodnému nastavení hodnot sledovaných parametrů, které vyvolají upozornění či automatické akce bez nutného přímého zásahu IT specialistů.
 • Monitorovací systémy obstarávají sběr dat, jejich zpracování i vizualizaci, a to v režimu 24/7.
 • Finanční úspora, která plyne z výhod IT monitoringu, je obtížně vyčíslitelná, nicméně můžeme započítat úsporu technického personálu, kterým monitorovací nástroje zaručí výrazně vyšší efektivitu. Zcela určitě dojde k úspoře materiální, jelikož budete díky IT monitoringu výrazně efektivněji využívat svoji stávající IT infrastrukturu. V neposlední řadě připočítejme "úspory na vaší pověsti", kterých docílíte bezproblémovým fungováním pro vás důležitých systémů jako e-mail, e-shop, web a další.
 • Díky včas detekovaných anomáliím a chybám můžete také zajistit jejich odstranění - předejdete tak vážnějším situacím a incidentům, které by jinak mohly nastat.
 • Získáte podrobný SLA reporting, pokud IT služby outsourcujete.
 • Získáte čísly podložené argumenty, proč modernizovat nějaké konkrétní hardwarová zařízení.

Tip: Mohlo by vás také zajímat, jak hodit starosti IT už jednou provždy za hlavu aneb Service Desk a IT monitoring.

 

Monitoring IT systémů v praxi

IT monitoring si klade za cíl zodpovědět otázky:

 • Co se děje?
 • Kde se to děje?
 • Proč se to děje?

Abychom na tyto otázky získali správné odpovědi, sledují se systémy na výskyt anomálií, problémů nebo výstrah. Jaké metriky se v rámci tohoto sledování využívají?

 • Metriky nízké úrovně IT infrastruktury - měří se na úrovni hostitele, serveru, sítě či jednotlivých zařízení a zahrnují mimo jiné stav procesoru, diskového prostoru, napájení a rozhraní.
 • Aplikační metriky - měření na úrovni aplikací, tyto zahrnují mimo jiné dobu odezvy, chybovost a využití zdrojů.
 • Metriky na úrovni služeb - metriky na úrovni infrastruktury, konektivity, aplikací a případně služby.

Monitorování založené na metrikách nízké úrovně infrastruktury je známé jako "black-box IT monitoring" a je obvykle v kompetenci správců systémů a inženýrů DevOps. Na úrovni aplikací se uplatňuje termín "white-box IT monitoring", který je zpravidla v gesci vývojářů a inženýrů aplikační podpory. Metriky monitorování IT systémů obvykle pocházejí z nativních monitorovacích funkcí, které jsou navržené a vytvořené v rámci sledovaných IT komponent.

 

Na co se zaměřit

V praxi se uplatnily tzv. "zlaté signály", na které by se měl zaměřit každý monitoring IT systémů:

 • Latence - jde o dobu potřebnou k vyřízení požadavku, tj. dobu průchodu požadavku udávanou obvykle v milisekundách. Čím vyšší je latence, tím horší je úroveň poskytovaných služeb - v tomto případě si uživatelé stěžují na pomalost a nedostatečnou odezvu systému.
 • Provoz - měřítko toho, jak velké nároky se kladou na váš systém, tj. vyřízené požadavky nebo počet relací během určitého časového období, které zabírají nakonfigurovanou kapacitu. S rostoucím provozem roste i zatížení IT systémů a potenciál ovlivnit (negativně) zákaznickou zkušenost.
 • Chyby - míra požadavků, které selžou, ať už explicitně, implicitně nebo na základě nadefinovaných zásad. Chyby poukazují na problémy s konfigurací nebo selhání prvků v rámci nastavení dané služby.
 • Saturace - měřítko fragmentace výkonu systému, které zdůrazňuje zdroje, které jsou z nějakého důvodu nejvíce omezované. Překročení nastavené úrovně využití by pravděpodobně vedlo k problémům s výkonem.

Je dobrým zvykem nastavit jednoduchá, předvídatelná a spolehlivá pravidla, která postihují skutečné problémy. Vám doporučujeme totéž. Pokud počet stránkovaných upozornění a složitost souvisejících výstrah a protokolů překročí mez, hrozí určité riziko zahlcení. Kvalitní nástroj pro IT monitoring umožňuje efektivní nastavení korelačního enginu, čímž se předejde nadměrnému počtu varování.

Tip: Přečtěte si, proč se vám vyplatí IT outsourcing.

 

Procesní průběh IT monitoringu

Procesně se dají činnosti IT monitoringu shrnout do šesti fází:

1. Plánování

Před započetím samotného IT monitoringu je nejprve zapotřebí provést několik plánovacích činností, např.:

 • definování jeho priority,
 • výběr funkcí ke sledování,
 • stanovení metrik a prahů pro klasifikaci událostí,
 • definování "modelu zdraví" služby (end-to-end události),
 • definování korelací událostí a sad pravidel a
 • mapování událostí s akčními plány a odpovědnými týmy specialistů.

Výstupem plánovací fáze by mělo být následující:

 • plán IT monitoringu pro daný systém,
 • model poskytovaných služeb,
 • definované typy událostí,
 • kritéria pro detekci událostí,
 • priorita a reakce na události a
 • matice odpovědnosti za řízení událostí.

2. Detekování a tvorba protokolu událostí

V této fázi už probíhá zpracovávání událostí. Detekují se výstrahy IT systémů, když jsou splněné nastavené prahové hodnoty a kritéria. Výstrahy zachycuje systém pro IT monitoring, kde je lze jednoduše zobrazovat, agregovat a analyzovat.

3. Filtrace a korelace

Na základě nastavených pravidel monitorovací systém filtruje a koreluje přijatá upozornění. Filtrování je obvykle založené na kritériích, jako je zdroj, čas nebo úroveň. Korelace kontroluje vzory mezi ostatními výstrahami, aby určila zdroje anomálií a potenciální dopady na chování vašeho IT systému.

4. Klasifikace výstrah

Výstraha či událost se klasifikuje dle nadefinovaných kritérií, např. priorita nebo typ. Bezpečnostní výstraha týkající se neautorizovaného vniknutí do systému by se klasifikovala jako bezpečnostní incident a ideálně by mělo dojít ke kontaktování SOC týmu.

5. Reakce

Na základě akčního plánu a matice odpovědnosti, které jsme nadefinovali v první plánovací fázi, dojde ke kontaktování reakčního týmu e-mailem, textem, online systémy spolupráce nebo jinými dohodnutými kanály. V některých případech může být odezva na událost automatizovaná, což znamená, že se daná akce provádí nezávisle na lidském zásahu - jde např. o restartování instancí nebo převzetí provozu při selhání.

6. Kontrola

Na základě zpracování událostí a výsledného vlivu na provoz daných IT systémů by mělo docházet k pravidelné kontrole IT monitoringu, aby se tím zajistilo, že nastavené metriky a prahové hodnoty stále splňují vaše požadavky. V rámci kontroly by se mělo provést následující:

 • Aktualizujte postupy odezvy a matice odpovědnosti.
 • Zkontrolujte výkon metrik spojených s procesem správy událostí, jako je kvalita dat a detekce selhání vedoucích k výpadkům služeb.

 

Jaký nástroj pro IT monitoring vybrat?

Volte takový nástroj, který vám pokryje celou vaši IT infrastrukturu a bude konsolidovat události napříč systémy a prostředími.

S ohledem na rostoucí výkonnost AI (LLM) doporučujeme nástroj, který má umělou inteligenci integrovanou - dokáže v rychlém čase zvládnout celý životní cyklus procesu od detekce až po odezvu. Vyplatí se pro analýzu velkých objemů dat událostí, stejně jako pro zpracovávání "únavných" činností, jako je korelace událostí a analýza protokolů napříč distribuovanými systémy. Po natrénování takový nástroj pro IT monitoring rychleji a efektivněji (ve srovnání s lidskými specialisty) odliší falešně pozitivní výstrahy od těch reálných.

Vše na jednom místě - to je další funkcionalita, kterou byste měli "poptávat" po svém nástroji na IT monitoring. Vyplatí se zejména ve složitých prostředích, kde "jednotná pozorovatelnost" napříč infrastrukturou, aplikacemi a uživatelskými zkušenostmi poskytne možnost důkladnější analýzy výstrah.

Tip: Přečtěte si, zda raději upřednostnit provoz, nebo bezpečnost?

 

Shrnutí

Efektivní IT monitoring vám může odhalit skryté položky, které zvyšují vaše meziroční provozní náklady, i předejít kritickým výpadkům vašich IT systémů. Mezi jeho přednosti patří:

 • Analýza v reálném čase - nepřetržité poskytování aktuálních informací může pomoci minimalizovat dopad incidentů.
 • Bohatá vizualizace - IT prostředí jsou komplexní. Analýza dat prezentovaná ve snadno čitelných vizualizacích, jako jsou grafy a dashboardy, může tuto složitost snížit a zjednodušit reportování pro všechny zúčastněné strany.
 • Filtrace a odesílání upozornění - když se něco pokazí, ti správní lidé co nejrychleji obdrží informace, které potřebují k řešení problému.

Outsourcujte IT monitoring s TOTAL SERVICE - získáte jistotu, že je o vaše ICT postaráno 24/7. Spolehněte se na náš dohledový tým, který zajistí nepřetržitý IT monitoring provozního stavu vaší infrastruktury, aplikací i jejich záloh. Jsme schopní nejen okamžitě reagovat na všechny nastalé anomálie a včas je vyřešit, ale i predikovat možné chyby a potížím tak úspěšně předcházet. Ozvěte se nám, pomáháme firmám s malou či střední infrastrukturou, ale i korporacím nebo státní správě - rádi pomůžeme i vaší firmě či instituci.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice